Thứ hai, 26/07/2021 - 19:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 11: KH-BDTX                                       Tăng Tiến, ngày 10 tháng 8 năm 23018 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1069/HD-SGD&ĐT ngày 05/9/2013 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 835/SGD&ĐT-GDCN,GDTX ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2018-2019;

Thực hiện kế hoạch số 348/PGD&ĐT-THCS ngày 10/9/2018 của PGD&ĐT Việt Yên v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc THCS;

Thực hiện Công văn số 349/PGD&ĐT-THCS ngày 10/9/2018 của PGD&ĐT Việt Yên về việc Hướng dẫn nhiệm vụ GDTX năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chuyên môn của nhà trường;

Trường THCS Tăng Tiến xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích

Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

I. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý và Giáo viên trong nhà trường.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

a.Nội dung bồi dưỡng

- Chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT Bắc Giang; Phòng GD&ĐT Việt Yên

- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học cơ sở;

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học - (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

- Công văn, tài liệu liên quan đến việc hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Tiếng Anh thí điểm.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn trên trang “Trường học kết nối”.

- Công văn hướng dẫn thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

b. Thời gian: Tháng 9,10 năm 2018.

c. Hình thức, địa điểm tổ chức: Tự học

d. Số giáo viên tham gia: Toàn thể giáo viên

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

a. Nội dung Bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương như sau:

- Tiếp tục học tập các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực- Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng. (10 tiết);

- Chuyên đề về Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; (10 tiết)

- Bồi dưỡng việc sử dụng kỹ thuật vào việc dạy học. (5 tiết)

- Chuyên đề xây dựng đề kiểm tra phục vụ cho việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh.

b. Thời gian: Tháng 11+ 12 năm 2018.

c. Hình thức, địa điểm tổ chức: Tự học

d. Số giáo viên tham gia: Toàn thể giáo viên

2. Khối kiến thức tự chọn:Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên)

Nội dung bồi dưỡng cụ thể của từng GV:

a. Nội dung bồi dưỡng: Theo đăng ký của các giáo viên, cụ thể như sau:

TT

Họ tên GV

Dạy môn

Kiêm nhiệm

Nội dung bồi dưỡng

1

Nguyễn T Bích Vân

Ngữ văn

TT

 

2

Nguyễn Thị Khánh Vân

Ngữ văn

 

 

3

Trần Thị Hương

Ngữ văn

 

 

4

Thân Thế Thành

Ngữ văn

 

 

5

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngữ văn

 

 

6

Thân Thị Nhuần

Ngữ văn

CTCĐ

 

7

Hoàng Thị Thơm

Ngữ văn

 

 

8

Đào Thị Phương

Tiếng Anh

TP

 

9

Đỗ Thị Hồng Dung

Tiếng Anh

 

 

10

Nguyễn Thị Hải

Tiếng Anh

 

 

11

Thân Thị Thơ

Tiếng Anh

 

 

12

Nguyễn Thị Huệ

Tiếng Anh

 

 

13

Đông Phương Hồng Giang

Nhạc

 

 

14

Vũ Hồng Nhạn

Nhạc

 

 

15

Nguyễn Văn Giang

Nhạc

CC

 

16

Nguyễn Văn Thắng

Mỹ thuật

 

 

17

Lê Đức Hảo

 

 

18

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Toán

TP

 

19

Cáp T Thuý Lan

Toán

 

 

20

Hoàng Tri Thức

Toán

 

 

21

Vũ Thị Tĩnh

Hóa- sinh

TT

 

22

Nguyễn Thị Kim Duyến

Hóa- sinh

 

 

23

Hoàng Văn Quang

Hóa- sinh

TPT

 

24

Hoàng Văn Mạnh

Hóa- sinh

 

 

25

Tạ Phương Thanh

Hóa- sinh

 

 

26

Thân Thị Minh Nghĩa

Sử

PHT

 

27

Thân Thế Hải

Sinh

HT

 

28

Thân Vĩnh Quý

TD

 

 

29

Nguyễn Thị Lan Phương

GDCD

 

 

30

Lê Quang Duy

Địa lý

CC

 

31

Nguyễn Thị Thương

Sử

 

 

 

b. Thời gian:

+ Tháng 1 năm 2018: Module 14

+ Tháng 2 năm 2018 : Module 15

+ Tháng 3 năm 2018 : Module 18

+ Tháng 4 năm 2018 : Module 23

c. Hình thức, địa điểm tổ chức: Tự học trên mạng Interrnet

d. Số giáo viên tham gia: Toàn thể giáo viên

IV.Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học từ xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường, cụm trường, trong đó:

+ Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của Sở GD, Phòng GD: thực hiện nội dung bồi dưỡng 1, 2

+ Bồi dưỡng theo hình thức tự học:

- Mỗi GV lập một cuốn sổ viết lại quá trình tự bồi dưỡng: Tập trung vào tự bồi dưỡng về đổi mới phương pháp, phương tiện, đổi mới kiểm tra đánh giá, bám sát chương trình giảm tải, chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Vào đầu năm học GV đăng ký với chuyên môn nhà trường đề tài sáng kiến kinh nghiệm và báo cáo vào tháng 5/2019.

- Thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên vào cuối năm học.

+ Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức. Thể hiện đầy đủ trong sổ Sinh hoạt chuyên môn.

+ Khối kiến thức tự chọn: Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung về khối kiến thức tự chọn.

+ Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua Internet).

V. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG:

1. Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án.
3. Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3: Tải trên mạng theo địa chỉ đính kèm.

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên sau khi kết thúc mỗi nội dung bồi dưỡng: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

- Giáo viên làm bài kiểm tra viết cho mỗi nội dung. Thời gian làm bài cho nội dung 1,2 là 60 phút; nội dung 3 là 90 phút. Bài kiểm tra được lưu giữ tại trường.

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Thời điểm đánh giá cuối năm: Thực hiện vào tháng 5 năm 2019 theo kế hoạch chung của trường và quy định của Bộ GD&ĐT

VII. Kế hoạch cụ thể :

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 5/2018

-Báo cáo KQ học BDTX năm học 2017-2018; Đăng ký nội dung các Module (Nội dung 3) với PGD&ĐT (4module/GV/năm)

BGH

Tháng 7,8,9/2018

-Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường, các tổ, GV xây dựng KH BDTX năm 2018-2019;

- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên
- Đăng ký đề tài SKKN

BGH; TT,GV

Tháng 9,10/2018


- Chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và của Sở GD&ĐT.

- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học cơ sở;

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thông 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

- Tài liệu liên quan đến trường học kết nối, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

 

Kiểm tra Nội dung 1


BGH cử GV theo chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT

BGH - TTCM

 

Tháng 11+12/2018

- Tiếp tục học tập các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực- Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng. (10 tiết);

- Chuyên đề về Đổi mới dạy học và kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh; (10 tiết)

- Chuyên đề về Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; (10 tiết)

- Bồi dưỡng việc sử dụng kỹ thuật vào việc dạy học. (5 tiết)

- Chuyên đề xây dựng đề kiểm tra phục vụ cho việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh.

 

Kiểm tra Nội dung 2

- CBQL + giáo viên

- HT
- GV

- TTCM - BGH
-GV

Tháng 1/2019

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX (Modul 14)

Kiểm tra Nội dung KT Module 14

- BGH + giáo viên


Tháng 2/2018

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng 3 (Modul 15)
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành Tự bồi dưỡng của giáo viên.

Kiểm tra Nội dung KT Module 15

- CBQL + giáo viên
- Tổ, nhóm chuyên môn


Tháng 3/2018

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng 3 ((Modul 18)
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành Tự bồi dưỡng của giáo viên.

Kiểm tra Nội dung KT Module 18

- CBQL + giáo viên
- Tổ, nhóm chuyên môn

 

 

 

Tháng 4/2018

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng : (Modul 23)
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

-Kiểm tra Nội dung KT Module 23

- CBQL + giáo viên
- Tổ, nhóm chuyên môn

Tháng 5/2018

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
-Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
- Chấm SKKN

- Kiểm tra Cuối năm

- CBQL + giáo viên
- PHT , Tổ - Tổ, nhóm chuyên môn
-BGH, TTCMTháng6+7/2018

- Báo cáo kết quả BDTX.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.
- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

- CBQL + giáo viên
- Nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn
- BGH


VII. Quy định hồ sơ

1. Cá nhân

- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Sổ kế hoạch và sinh hoạt chuyên môn

2. Tập thể

- Kế hoạch BDTX của trường;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Đối với của BGH

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường

- Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng, giáo viên

- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.

- Quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn.

- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn )

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Đối với tổ chuyên môn

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về lãnh đạo nhà trường trước ngày 20/09/2018.

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTXGV; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ

- Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường

3. Đối với giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019 của trường THCS Tăng Tiến/.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(B/c);
- TTCM ,GV( thực hiện);
- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

THÂN THỊ MINH NGHĨ
 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 45
Năm 2021 : 437