Friday, 22/01/2021 - 03:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

cÔNG TÁC PHỐI HỢP GIÁO DỤC VỚI CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số........QCHĐ BCM HS                                          Tăng Tiến, ngày ......tháng 10 năm 2018
 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh

(Bổ sung, sửa đổi) từ năm học 2018-2019

 

Căn cứ các quy định tại chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục năm 2005;

Căn cứ điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban hành kèm Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kết quả họp ban đại diện CMHS các lớp đầu năm học 2018-2019, thường trực Ban đại diện CMHS trường THCS Thanh Phong xây dựng Quy chế hoạt động của ban đại diện CMHS ( bổ sung, sửa đổi) từ năm học 2018-2019 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế qui định về tổ chức, hoạt động ban đại diện CMHS bao gồm tổ chức, hoạt động, trách nhiệm quản lý của ban đại diện CMHS trường THCS Tăng Tiến.

- Quy chế này áp dụng với ban đại diện CMHS lớp và các hội viên hội phụ huynh trường THCS Tăng Tiến từ năm học 2018-2019

Điều 2. Nguyên tắc và tổ chức ban đại diện CMHS

Ban đại diện CMHS được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ học sinh có học sinh đang học ở trường THCS Tăng Tiến cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Điều 3. Tổ chức của ban đại diện cha mẹ học sinh

- Ban đại diện CMHS lớp gồm 2->3 thành viên, trong đó 1 trưởng ban và 1 phó ban

- Ban đại diện CMHS trường gồm chi hội trưởng các lớp. Ban đại diện CMHS trường có 1 ban thường trực gồm : 01 trưởng ban; 03 thành viên khác ( Do ban đại diện CMHS trường bầu)

- Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một năm học. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của ban đại diện CMHS

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ học sinh được ghi trong biên bản cuộc họp.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện CMHS

( Thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011)

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh :

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh, của Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

2) Quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (trừ cuộc họp cử trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường);

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Thu thập, đề nghị với nhà trường giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục của nhà trường;

3) Nhiệm vụ, quyền của các phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Các phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công; chủ trì cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nếu được trưởng ban uỷ quyền.

4) Nhiệm vụ của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh

( Thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011)

Điều 8. Hoạt động của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh

1) Các cuộc họp của toàn thể cha mẹ học sinh:

- Trong năm học, tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: Vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu;

- Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

2) Các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và họp bất thường khi có ít nhất 50% số thành viên hoặc trưởng ban đề nghị.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

- Qui trình như sau:

+ Tại phiên họp trù bị đầu năm, BĐD CMHS trường thông qua dự kiến kế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên cơ sở kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học .

+ Xin ý kiến đóng góp của ban đại diện CMHS các lớp trong hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm về việc trích nộp kinh phí hoạt động cho ban đại diện CMHS trường

+ Kinh phí trích hỗ trợ cho ban đại diện CMHS trường sẽ được thảo luận thống nhất trong hội nghị phụ huynh học sinh

2) Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

- Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

- Kinh phí của BĐD CMHS được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

+ Chi cho hoạt động của BĐD CM HS

+ Tổ chức Hội nghị BĐD CMHS toàn trường, Hội nghị CMHS lớp.

+ Khen thưởng cho tập thể lớp, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua

+ Động viên học sinh tham gia kỳ thi, các hoạt động khác trong năm học, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó…

+ Các hoạt động của ban đại diện CMHS: Thăm hỏi học sinh, CBGVNV ốm đau, hoạn nạn.

3) Nguyên tắc việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

( Thực hiện theo điều lệ ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011)

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy chế này được áp dụng cho hoạt động của ban đại diện CMHS trường THCS thanh Phong từ năm học 2018-2019. Hằng năm, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với Điều lệ Ban ĐDCMHS được ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Ban đại diện CMHS và cha mẹ học sinh các lớp có nhiệm vụ thực hiện theo quy chế này

3. Những ý kiến đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban ĐDCMHS trường ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn chỉnh hơn.

4. Chỉ có Ban ĐDCMHS trường THCS Tăng Tiến từng năm học mới được bàn bạc, bổ sung, điều chỉnh, thay đổi Quy chế này.

Quy chế được in, phô tô đến tận ban đại diện CMHS các lớp, đăng trên trang Website của trường THCS Tăng Tiến, địa chỉ: https://edu.viettel.vn/bgg-vietyen-thcstangtien

 

HIỆU TRƯỞNG                                                                   T/M. BĐD CMHS

                                                                                           TRƯỞNG BAN

 

 

THÂN THẾ HẢI                                                                      LÊ ĐĂNG TRÌNH

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 60
Năm 2021 : 60